-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

واشنگتن پست: درجنگ وصلح افغانستان کدام پیشرفتی حاصل نشده

به گزارش واشنگتن پست، اداره بازرسی ویژه امریکا درامور افغانستان درآخرین گزارش خویش گفته است که براساس یافته های موجود هنوز زود است که گفته شود بن بست جنگی از زمان اعلام پالیسی جدید ترمپ شکسته شده است.  درگزارش آمده است که درطی سه ماه کدام تغییری در درصدی نفوس یا تعداد ولسوالی های تحت اداره حکومت افغانستان رونما نشده وکدام پیشرفتی هم در رابطه به پروسه صلح با طالبان وجود ندارد.