-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۸, چهارشنبه

پیام به عطا نور: حکومت مستقل را اعلام کنید
وقتی موج بحران بالا می آید هرنوع فرصت سوزی وانتظار به معنای مرگ سیاسی است.

سفراحمد ولی مسعود به قندهار یک اقدام تاریخی و ملی است. صورت بندی تحولات نشان می دهد که حکومت کابل درآستانه سقوط است اما تمامی توان خود را به کار انداخته است تا کار بلخ را با سازماندهی شبکه ای سبوتاژ، عملیات تروریستی، خریداری افراد خود فروش وایجاد جزایر مخالف درولسوالی ها یکسره کند.


 رهبران جریان های مهم سیاسی مخالف حکومت نا مشروع غنی- عبدالله همه برمحور یک اجندای واحد درحال نزدیک شدن با یکدیگر هستند. شمال، شرق، جنوب، اکثریت مردم کابل و نواحی مرکزی کشور بخشی از منظومه تغییرسیاسی درکابل اند.


هرگاه دراعلام حکومت مستقل بیش ازین تاخیر صورت بگیرد، حوادث بدی ممکن است اتفاق بیفتد و بافت جدید همگرایی سیاسی را با خطر مواجه کند. همین اکنون مراکز بزرگ شهری در افغانستان به شکل فدراسیون های ایالتی اداره می شوند.


 اگر به زودی حاکمیت خود مدیریتی درشمال و سپس درقندهار اعلام نشود، توطئه گران تحت نام برچیدن بساط جزایر قدرت برنامه خطرناک سرکوب سیاسی و اجتماعی را در شرق، شمال و جنوب عملی می کنند. هرنوع تاخیر چانس های دسیسه گران را بیمه می کند.
درپی شکست کامل مذاکره بین جمیعت و گروه غنی- عبدالله، برخی منابع مطلع تایید می کنند که تیم حاکم جمیعت و عطا نور را به بهانه مذاکره مصروف ساخته و شب و روز درتدارک همه جانبه به منظور اشغال نظامی بلخ و نصب داوود نام می باشند. این گروه حتی به مبادی ساده منافع ملی واخلاق هم پذیری اعتقاد ندارند.