-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

بعد از ترور شادروان احمد شاه مسعود و سقوط طالب، دکترعبدالله از حساب شصت میلیون دالر جبهه مقاومت، به رفقای شخصی خویش معاش می داد. معاش گیران رده اول، عمر صمد، حسینا خانمش و فرید ذکریا و دیگران بود. فهیم قسیم در کیسه ای دیگری دست فرو می برد و تمامی وزیران آمده از خارج در کابینه کرزی را از حساب دیگر جبهه که دراختیار خالد «مالی» بود معاش می داد. فهیم شخصن بعد از مصاحبه ای که با من برای بی بی سی انجام داد، این موضوع را با مباهات بیان کرد. در اولین مرحله امریکایی ها پول عملیاتی ناچیزی برای شان تحویل داده بودند. آن ها پول اپراتیفی را به جیب زده و سعی داشتند خرج کردن از هزینه باقی مانده از جبهه را از هر طریق ممکن تصاحب کنند که کردند. بعد نوبت به سلاح و مهمات رسید که داستانش تلخ تر ازین است. یک قسمت دیگر پول نزد حاجی راشدین و خاندان کاکا تاج الدین است.