-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۴, جمعه

نیروی های چپ به مدل کهنه فکران تبدیل شده اند

درین همین حال «راه توده» ارگان نشراتی حزب منحله توده ایران نوشته است: در شرایط معین سپاه‌ تصور‌ می‌کند می‌تواند به عنوان ناجی مردم و نظام از شر روحانیت وارد عمل شود و بخشی از بدنه ناراضی اقتصادی و نیروهای چپ هوادار آن را بدنبال خود بکشاند. به نظر حزب توده ایران، سپاه پاسداران آماده می شود که سرکوب نیروهای چپ و مترقی در درجه اول را در دستورکار خود قرار دهد، سپس راه فرار به جلو در سمت جنگ و بحران‌های مصنوعی و غیرمصنوعی باز کند که هدف آن دور کردن مردم از خواست تحقق آن شعارهایی است که با آن به قدرت رسیده‌اند.
نویسنده سرمقاله توده از نشخوار فارمول های تکراری و خسته کن هیچ خسته نشده و چنین نتیجه گرفته است: در این شرایط راه حل کشور ما آن است که نیروهای چپ طرفدار تحولات خود را منسجم کنند و یک برنامه تغییر و تحول را ارائه دهند و در عین حال بکوشند پیوند خود را با هر نیروی طرفدار دموکراسی – ولو لیبرال- حفظ کنند و شرایط را برای یک تحول مترقی آماده کنند.