-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۳۰, دوشنبه

پاسخ پرتو نادری به دکترغنی و قوماندان ملیشه های قندهار

من می گویم تو بیرون شو!فاشیستان ایرانی، از نام ایران همان قدر استفاده ی افزاری می کنند و تمام دست آوردهای یک حوزه ی بزرگ تمدنی را به نام خود تمام می کنند که فاشیستان افغانی از نام افغانستان!
اگر چنین نیست ، این فاشیستانی هتلری افغانی چه زهره دارند که می گویند اگر افغان نیستی از افغانستان بیرون شو! 
من می گویم تو بیرون شو!
حضورت در تمدن این حوزه ی تمدنی کجاست؟ نیاز به سر گردانی نیست ، به همین آرشیف ملی و به همین نگارستان ملی و به موزیم ملی می رویم ، برای من حضور تمدنی ات را در این حوزه ها نشان بده !

جنگنده های B52 امریکایی همیشه این جا نیست که از حاکمیت جعلی تو پاسداری کند. ما را مقدرات تاریخ در این جغرافیایی که تو شومش ساخته ای محکوم کرده است، آیا می خواهی مانند انسان ها زنده گی کنیم یا مانند بفلو ها وحشی بجنگیم!
خداوند سرزمینی را که نفرین کند، دیوانه یی را بر آن سرزمین حاکم می سازد . سرزمین ما سرزمین نفرین شده است! دوستی دیوانه خود دشمنی است! 
اگر ما هشیارانیم نباید به دنبال دیوانه گان برویم!
پرتو نادری