-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

آیا کمک به افغانستان، مالیدن لبسرین برلبان یک خوک بوده است؟روزنامه امریکایی دی هیل نوشته است به نظرمی رسد که پنتاگون درافغانستان مسایل کهنه را سر از نو تکرار می کند. این روزنامه بازهم وضعیت جنگ درافغانستان را به شرایط جنگ ویتنام مقایسه کرده است. 

روزنامه می نویسد که از نظر سنتی امریکا بیشتر نشانه های یک بیماری را از حیث نظامی درمان کرده اما اصل بیماری سرجایش مانده. مانند جنگ ویتنام و افغانستان هم متفاوت از ویتنام نیست. اهمیتی ندارد که اردوی افغان درچه سطحی آموزش دیده و امریکا چقدر پول وتجهیزات روی آن سرمایه گزاری می کند. هرگاه افغانستان به طور فعال از سوی ایران و پاکستان به سوی بی ثباتی کشیده شود بعید است که اردوی افغان قدرت پایدار و قوی پیدا کند. 
منتقدان می پرسند که آیا کمک های امنیتی به اردوی افغانستان در طی هفده سال جنگ درین کشور، مالیدن لبسرین بر لبان یک خوک بوده است؟