-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۶, یکشنبه

تشویش پاکستان از گرفتن یک بخش بندرگاه چاه بهار از سوی هند

روزنامه تریبیون چاپ پاکستان نسبت به واگذاری بخشی از بندر دریایی چاه بهار به هندوستان، واکنش نشان داده و گفته است که این یک تحول مهم استراتیژیک است. روزنامه قید کرده که چاه بهار در فاصله نود کیلومتری بندر گوادر پاکستان قرار دارد. ویژه گی مهم بندرگاه چاه بهار این است که هند می تواند با عبور از کنار پاکستان به یک مسیر تجارتی با ایران، افغانستان و حوزه آسیای میانه دسترسی داشته باشد.
هند نمی تواند دادوگرفت تجاری خود با هند و آسیای میانه را از طریق خاک پاکستان انجام دهد زیرا پاکستان چنین تمایلی ندارد تا هند  از طریق خاک پاکستان به افغانستان و فراتر از آن دسترسی داشته باشد. قدرتی منطقه ای مانند هند درپی تلاش های موفق به هدف گرفتن کنترول عملیاتی چاه بهار که در شرایط اقتصادی کنونی بسیار سودمند تلقی شده، از نظر زمانی برای حضور خود در بندگاه چاه بهار باید یک محاسبه قوی استراتیژیکی نزد خود داشته باشد. فعالیت های دهلیز اقتصادی هند به طور مشخص برضد دهلیز اقتصادی چین- پاکستان است و شک و تردید هایی را نسبت به گرفتن کنترول عملیاتی چاه بهار از سوی هند به وجود آورده است.