-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

برج توهم نوساخت جمیعت فرو لغزید


اشاره: تهدید به بلخ عریان تر شد.  بساط مقاومت برچیدنی نیست؛ اما گلیم جمیعت درشمال جمع خواهد شد. جا به جایی کدرها امری پذیره ای است اما دریک چنین شرایطی این شکست سیاسی- روانی مقاومت است.


خبرنویسان مطرح گزارش کردند که: 
توافقی که بر مبنای آن جمعیت معرفی والی جدید را به سمنگان پذیرفت ازین قرار است :

۱_ آقای خدام به حیث معاون شورای عالی صلح و معاون ولایت آقای ضیا دوباره به حیث معاون والی سمنگان باقی می مانند .
این توافق را یک ساعت قبل صلاح الدین ربانی با جانب ارگ انجام داده است.

به نظر من این اولین اشتباه بزرگ سیاسی صلاح الدین ربانی پس از دوماه درگیری و تنش با جانب ارگ بوده می
تواند.

آقای عطا محمد نور تمام امکانات دفاعی برای حمایت از خدام را در بغلان و سمنگان داشت که با این تصمیم ، از به کار گیری آن صرف نظر کرد.

توضیح: هرگاه این خبر رسماً تصدیق شود، هر آئینه راه برای فروش عطا محمد نور باز شد. جمیعت با این «میده بازی» حقارتبار برای حفر گور خود، اجازه داد که نخستین کلند بر زمین سمنگان بخورد. کاخ نیمه کارۀ توهم جمیعت برای مقاومت تَرَک برداشت و بدین سان، فروپاشی گام به گام سیاسی جمیعت به فاز جدید گذر کرد. تجربه در زمان مسعود بزرگ نیز اثبات کرده بود که مقاومت درقفس تنظیم درنگنجد.