-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

فشار دادن عصیبت های هویتی از طریق انتشارشناسنامه های تحمیلی اعلام جنگ ابدی به حساب می رود. این اقدام کار ایران و روسیه را به هدف بازگشت فعال دررهبری سیاسی افغانستان چند پارچه خیلی خیلی آسان می سازد. اکنون دو سوم افغانستان دربرابراین تصمیم خواهند ایستاد. این مساله ای است که حتی اگر یک ولایت در برابر این زورگویی دست به مقاومت بزند، هر گونه حکومتی را می تواند برای دایم درآشوب نگهدارد. حکومت دو راه دارد: یا این تصمیم خود را لغو کند یا خودش را با فروپاشی کامل نظام آماده نگهدارد.