-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۳۰, دوشنبه

من اکثر گفت وشنفت های سخت غلط انداز  با گلبدین را شنیدم. فرسته های پسرش را هم می خوانم. اما واکنش های مردم را در قبال گفتار و نوشتار هردوی آن ها با علاقه می خوانم. بعد می بینم که واکنش مردم مثل چکش های کوچکی اند که بر پیکر نا تراشیدۀ یک صخره سخت کوفته می شود و صخره نه آوازی می شنود؛ نه دردی احساس می کند و نه ربطی به خوبی و بدی دارد. آنگاه معتقد شدم که این پدر و فرزند اساساً به شنیدن هزار نوع دشنام، سرزنش، تشر و تپک معتاد اند و از آن متلذذ می گردند. وای... توضیحش برایم سخت است.