-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۶, یکشنبه

ناسیونالیزم جایگزین داعش می شود

از اوضاع برمی‌ می آید که امریکایی ها تنها جایگزینی که برای داعش ( ورق سوخته پس از طالب) ازین پس در جنگ افغانستان در نظر گرفته اند، تقویت ناسیونالیزم قومی و تبدیل این انرژی دیوانه وار به فرصت های استراتیژیک است. اکنون بیش از هر زمان دیگر اثبات شده است که زمینه شکل گیری نظام مرکزی پایا درافغانستان ضعیف ترشده است و نیاز به این است که امریکا به طور مستقیم ( خود) حکومت افغانستان را در دست گیرد و ستون های قومی عمدتا تاجک و پشتون را در جنگ شمال و جنوب مصروف نگهدارد. دیسانت قوای نظامی بیشتر امریکایی روز به روز درحال افزایش است و تجمع قوا در قندهار چشمگیر تر شده است.