-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۱, شنبه

یک دستت بریخن معاون، دست دیگرت درگلوی والی؛ تو با پاکستان مقابله می کنی؟


 شاغلی اشرف غنی! این چنین حرکت، شکست گاه کامل سیاسی غیرقابل جبران است. 

شاغلی اشرف غنی، امریکایی افغانی الاصل شروع کرده است که در دو خط قدم بگذارد. توئیت نویسی اش به تقلید از ترمپ و حمایتش از تظاهرات بی بنیاد گروه های سازماندهی شده در اقلیم پشتونخوا کاپی پالیسی های آبکی و عاقبت نیاندیشانه ای «شاغلی داوود خان و همراهان ایشان» در شعار گرایی های دیورندی  سال های سی تا پنجاه خورشیدی است.


برای حکومتی که یک دستش بر یخن معاون اول ریاست جمهوری و دست دیگرش درگلوی والی و شریک سیاسی اش قلاب شده و درکابل سر هر منتقد خیابانی- هم جنبش روشنایی و هم رستاخیزتغییر- را با خشونت طالبی با گلوله داغ می کند،‌ ‌نزدیک ترین  ایستگاه این چنین حرکت، شکست گاه کامل سیاسی غیرقابل جبران است.

برخی محرکین رضا کار دیگر نیز بدون مطالعه بسترهای واقعی جامعه پاکستان هیجان سواری راه انداخته و نسبت به تظاهرات فرمایشی و سخت گذرا در داخل خاک پاکستان از جانب خود حساب بانکی عاطفی باز کرده اند. این مساله برای هسته های کوچکی که از فساد مالی فربه شده و هم پذیری در افغانستان کوچک را به متاع احساسات  شخصی خود برابر کرده روان هستند، مساله فرق می کند. آن ها با شعار بازی می کنند و نارسیده به اتک، در همین افغانستان کنونی فلیته آتش جنگ خانه به خانه می بافند و پول «اولجه» می کنند. آن ها به این خیال اند که اگر بازوی قوی نظام پاکستان را قطع کرده نتوانند لااقل آن را «چُندی» بگیرند؛ یا بر سر برخی از تک داوطلبان شهرنشین دست بکشند و به همین خوش باشند.

 این یک بزنس کاملن سکتاریستی است و به منافع ملی افغانستان ( اگرواژه ملی از تعریف یک جانبه و قرن نوزدهمی جدا باشد که هست) مفید واقع نمی شود.  در عجبم که داوطلبان کابل نشین چرا برای خود شان جیب های کلان دوخته اند.

حلقاتی که درفهم تاریخ وتبعات هولناک شعارگرایی محض، خود را به کوری می زنند، حساب شان جداست. اما عده ای که آشکارا شانه بند کرده اند که هم شهید شوند، هم غازی و هم صحیح وسلامت از تغییرات مدرن انتقام بکشند تا صاحب بزرگ ترین تخیلات نا ممکن شوند، تاوان خواهند داد.

این ها پاکستان را نشناخته اند. این ها هنوز باور ندارند که حوزه پشتونخوا گارنیزیون استراتیژیک انگلیس است. هنوز درین باره فکر نکرده اند که چرا بی بی سی و شبکه های خبری اصلن راه پیمایی ساکنان پشتونخوا را درین جا و آن جا پوشش نمی دهند. عقل بنده می گوید که اگر این تک تازی های بی حاصل در افغانستان کنونی که از هر طرف کشتی به گِل نشسته را ماند،‌ با عقلانیت اصلاح نشود،‌ زمینه برای تجزیه همین افغانستان کوچک را بیش از هر زمان دیگر مساعد می کند.
پاکستان شما را ذوب می کند.