-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

تیم ارگ باردیگر به جویدن لقمه ای شروع کرده که هرگز هضم شدنی نیست

این که غنی یا سرور دانش برای خود شان شناسنامه بگیرند، هیچ مشکلی را حل نمی کند. 
لجاجت گذشته گرایان درنادیده گرفتن نظرات استدلالی بیش از نیمی از نفوس کشور در مورد شناسنامه برقی متأسفانه بربحران موجود محکم تر از گذشته تازیانه می کوبد. در شناسنامه صرفن نام افغانستان برای همه کافی است و ذکر قومیت ها مشخص کننده تنوع بافت زیستی و تباری ساکنان مملکت بوده و ضروری است. این که غنی یا سرور دانش برای خود شان شناسنامه بگیرند، هیچ مشکلی را حل نمی کند. درین که این پروژه با شکست ( وحتی بیشتر از شکست) مواجه می شود، جای تردید نیست؛ این قدر هست که بی اعتمادی را عمیق تر می کند. مردم را از نظر ذهنی تقسیم می کند و مرز کشی ذهنی به مرز کشی زنده گی و تجزیه نزدیک می شود. تجربه اثبات کرده است که گذشته گرایان، هزار سال دیگر با حال و آینده خواهند جنگید؛ اما از گذشته جدا نمی شوند.