-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه

اثبات تازه ای بر عظمت معنوی مسعود بزرگ در جنگ تاریخی


فقط شصت میلیون دالر پشتوانه مالی یک جنگ فراگیر با تروریزم!
امریکا هفت صد میلیارد دالر خرج کرده اما تب فرار گرفته است.
شماری از طالبی اندیشان ریش تراشیده،‌ مبلغ شصت میلیون دالر پس انداز درحساب فرمانده عمومی مبارزه با تروریزم ( احمد شاه مسعود) را که در کتاب ستیوکول ذکر شده، به عنوان سوژه کوچک بینی و باور انحرافی خویش بالا کشیده اند.

فراموش کرده اند که در باره مردی گپ می زنند که در جنگی چند جانبه با سرمایه گزاری های سنگین مالی از سوی شیوخ عرب و پاکستان گیر افتاده و جنگ تاریخی برای عدالت را در نهایت تنگ دستی رهبری می کرد.

امروز یک رئیس گمرگ دکترغنی، یک قوماندان مانند قوماندان ممتاز و بانوی اول ریاست جمهوری بیش از تمام بودجه پس اندازی احمد شاه مسعود در فراگیر ترین جنگ علیه طالبان والقاعده درحسابات بانکی خود دارند. فاش شدن ریزرف مالی شصت میلیون دالر برای جبهه ای که تقریبا با ته مانده های امکانات داخلی درجنگ عظیم و پرخرج عربستان و شیخ های خلیج گرفتار بود،‌ اوج شکوهناکی مقاومت تاریخی مسعود بزرگ و قدرت جنگ برای عدالت را برملا می کند.

در دو نوبت دیداراز استاد سیاف شنیده ام که احمد شاه مسعود هیچ خطری به غیراز ورشکسته گی درتامین مالی جنگ را جدی نمی گرفت. وی گفت فقر شدید مالی، کمبود ضروریات لوژستیک و مهمات و اسلحه در سال های مقاومت حوصله شکن بود. او گفت وقتی جبهه شمالی برای همیشه به دیواری علیه طالب تبدیل شد، مسعود ترس از فقر و نبود مخارج جنگ داشت. سیاف گفت هر آن چه را که از دوره جهاد در ذخیره خود داشتم در جنگ شمالی به مصرف رسید.