-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۵, یکشنبه

دکترغنی با کدام «دکاندار» پاکستانی مذاکره دارد؟

 
درین حیص وبیص خونبار، اکتشافات استاد خلیلی از صلح، خود یک نوع قتل عام شعور اجتماعی است.
 

دکترغنی درسخنرانی اش به مذاکره با برخی گروه های شورشی اشاره کرد. وی گوشه ای از شناسنامه چنین مخالفین موهوم یا مخالفین متمایل به صلح صرفا رسانه ای را توضیح نکرد. اما یک خط معکوس رسم کرد و گفت دروازه به روی آنانی که مسوول فجایع انفجاری مرگبار اخیر بر کابل هستند، بسته است.
 
او هرگز توضیح داده نمی تواند که کدام نوع طالبان وتروریست ها با انجام حملات مرگباردر مناطق پرجمیعت رضایت ندارند. چنین کسانی اصلن تا کنون از مادر زاده نشده اند.
 
از گفتار بی سروته دکترغنی معلوم نشد که دروازه مذاکره حکومت به روی چه کسانی باز است و آن کسان تا حالا درکجا زنده گی کرده، آیا تفنگ های شان را رو به هوا خالی کرده اند،‌ آیا تا کنون درجریان جهاد خویش آدم کشته یا نکشته اند وقس علیهذا...نکند که به اضافه یک گروه کوچک ریزرفی درقطر، یک گروه دیگری از لنگوته پوشان را که از سوی استانکزی جدیدا ساخته شده باشد بیاورند که با خود شان مذاکره سیاسی راه بیاندازد و با نزدیک شدن جنجالی ترین انتخابات تاریخ افغانستان، چند مقام دولتی را دراختیار مفرزه های تازه پا قرار بدهند؟
 
 اصلن چه کسانی، پنجره مذاکره یا صلح را به روی حکومت کابل باز کرده اند؟! کرزی نیز در سال های دور دوم کار خود دقیقن همین حرف ها را می زد که بعد ها معلوم شد که همه اش قصه مفت بوده است. این غرغرکردن ها ادامه همان بازی قدیمی وبی حاصل درشرایط توفانی کنونی است که نه ثباتی می آورد که امریکا درآن احساس راحتی کند ونه چیزی به نام صلح مطرح است.
فلاکت سیاسی ارگ به حدی است که حتی از آوردن گلبدین سوء استفاده کرده نتوانست و اگر دست به چنین کاری هم درآینده بزند، دربست شکست می خورد.
 
اسف بارترین سخن اما از زبان آقای خلیلی از آدرس شورای صلح شنیده شد که گفت علت تشدید حملات مرگبار تروریست ها در کابل آن است که ما به صلح نزدیک شده ایم!! اکتشافات خلیلی از صلح، خود یک نوع قتل عام شعور اجتماعی است. هیهات!