-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۷, دوشنبه

وزیرانرژی و آب ذره ای غرور و غیرت دارد؟

گفته شده که علی احمد  عثمانی وزیر انرژی و آب به بدترین شکلی از سوی دکترغنی اهانت شده و برایش دستور داده شده بود که در مراسم بزرگ آغاز کار پروژه تاپی پایش را به آن جا نگذارد. او هم چنین کرد. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، مایه حیرت است. آیا مشارالله ذره ای از غرور و عزت نفس در خود دارد یا خیر؟ مقام وزارت به این چنین بی نظری و بی ارزشی به قبول این همه توهین می ارزد؟ اگر کسی دیگر ذره ای از اقتدار نفس می داشت، فوری نشست خبری برگزار می کرد؛ قضیه را فاش کرده و در منظر مردم به رسم اعتراض از وزارت استعفا می داد.