-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۶, یکشنبه

اجرای پروژه تاپی دشوار است

پروژه تاپی یک جاده سر راست نیست که لوله های گاز و کیل های فایبر نوری درصحرا های بی صاحب در مسیر 734 کیلومتری کشیده شوند. بحث اصلی این پروژه منطقه ای، اختلاف نظر و رقابت منطقه ای بر سر این قضیه است که هنوز نشانه ای از راه حل آن به چشم نمی خورد. ایران مخالف اصلی این پروژه بود و حالا هم هست. شماری از مردم ازین تروریست های طالب گفته اند که ازین پروژه حمایت می کنند؛ مدار اعتبار نیست. تروریست ها اکنون یک صاحب ندارند.
یک از مولفه های ایجاد گروه تروریستی طالب به وسیله شرکت یونوکال، دلتا آیل و آی اس آی با مجوز امریکا قاپیدن همین پروژه بود که می خواستند به قیمت روفتن هست و بود مردم افغانستان به آن دست یابند که شکست خورد.
موضوع اساسی تر، جنگ درحال وقوع و بزرگ در شمال افغانستان است که پروژه تاپی در گرو نتایج و دیزاین همین جنگ است. روسیه و امریکا بیش از هر زمان دیگر در شمال افغانستان سوقیات کرده اند. امکان ورود نیروهای روسی به شمال وجود دارد. یعنی فارمول سوریه درین جا قابل تکرار است. سوریه، خط اول امنیتی روسیه حساب نمی شد، اما مسیر مرزی آمو خط اول منافع داغ روسیه است.