-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

مگر دونفرعامل مستقیم بیگانه قادر اند همه را برضد هم به جنگ بکشند؟

غائله ای را که غنی- اتمر بر پا کرده اند، برای قوم پشتون تبعاتی بسیار خرابتر دارد. غنی و اتمر یکی پی دیگر امریکا و انگلیس می روند. اما مردم می مانند. هرگاه حس باقی مانده همزیستی زایل شود. جبرانش خیلی دشوار است.
چند سال پیش، کریم خرم پشاور نشین به خاطر جا انداختن یک واژه انگلیسی به جای فارسی درذهن هزاران نفر خندق افتراق حفر کرد و چیزی به دست نیاورد. اما زورگویی ولجاجت درین دوره به مراتب زننده و گسترده است و فرجام بدی خواهد داشت.
یک راه وجود دارد که در برابر این دسته آشوب همه ایستاده شوند. به نفع همه است که این ها را متوقف کنند. این ها بی گفت وگو از سوی شمال، غرب و حوزه مرکز متوقف شدنی هستند. این پدیده بدتر از القاعده و طالب است. وقتی نام افغانستان ارزشی متحد المال است، واژه بازی های الحاقی و غیر ضروری چه گرهی را می گشاید؟