-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۴, شنبه

بی بی سی: ما دریافته ایم که جنرال دوستم محکمه می شود

نگرانی شدید امریکا وانگلیس از حوادث سیاسی و نظامی درماه های اخیر.
ظاهراً از حضور جنرال دوستم در آخرین جنگ حیات و ممات در شمال نگرانی وجود دارد.

خبرگزاری بی بی سی ( بخش انگلیسی) اطلاع داده است که قضات دادگاه بین المللی جرایم تصمیم گرفته اند که بررسی تحقیقاتی در مورد جرائم جنگی درافغانستان را شروع کنند. آن ها برای انجام این کار بر بررسی درخواست های کتبی از سوی قربانیان جنایت تمرکز می کنند.
اما بی بی سی مدعی است یکی از مقامات عالی رتبه درافغانستان که به دادگاه جهانی ارجاع می شود، جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور کنونی است که به ارتکاب نقض حقوق بشر در دهه های گذشته متهم است.
همین مساله از سوی خبرگزاری فرانسه نیز انتشار یافته که درآن گفته شده که جنایت کاران جنگی طالبان و امریکایی درافغانستان نیز مشمول این برنامه اند اما از جنرال دوستم یاد آوری نشده است. 
«یافته» بی بی سی مشعر است که درپایان سال 2016 احمد ایشچی رقیب سیاسی جنرال دوستم گفت که به دستور دوستم از سوی نفرات وی ضرب وشتم شده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
احمد ایشچی به بی بی سی گفته است: به دستور دوستم محافظانش تا حد خونریزی بروی تجاوز جنسی کردند و از صحنه تجاوز فیلم گرفتند. آن ها میله کلاشینکوف را به شرمگاه من گذاشتند و من از شدت درد فریاد سر دادم. 
گزارش نویس بی بی سی می افزاید که جنرال دوستم از حضور دردادگاه سرباز زده است و از ماه می 2017 تا حال که به منظور انجام درمان پزشکی به ترکیه سفر کرده بود، هنوز در آن جا به سرمی برد.
جنرال دوستم درماه جولای سال پار قصد داشت به افغانستان برگردد اما طیاره حامل وی اجازه فرود به زمین داده نشد.
احمد ایشچی گفته است که باید دادگاه جرایم بین المللی علیه وی وارد عمل شود.
او گفته است که دوستم از چهارده ماه به این سو به هیچ سوالی در مورد تعرض نفراتش بر وی پاسخ نداده است. ایشچی گفته است که با گذشت هر روز وی امید خود را به اقدامات دولت به هدف تامین عدالت از دست داده است.