-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۶, یکشنبه

خواجه از راه غلط برگشتنی نیست

خواجه آصف وزیرخارجه پاکستان گفت که هند و افغانستان از قلمرو کشورهای شان به هدف گسترش تروریزم درداخل پاکستان استفاده می کنند.
به گزارش روزنامه دی نیشن، وی افزود که پاکستان آرزومند داشتن روابط دوستانه با همسایه گان خویش است اما همسایگان پاکستان نسبت به این طرح پاسخ مثبتی از خود ظاهر نساخته اند.