-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه

گزینه جنگ مسلحانه به عنوان آخرین چاره در دستور کار قرار دارد

 
حفیظ منصور عضو شورای رهبری جمیعت اسلامی با اشاره به صف شکنی لفظی اخیر از سوی ستار مراد اظهار داشت که هیات مذاکره کننده با دولت قطعن از هیچ خواستی عقب نشینی نکرده و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.

وی گفت هیات موظف برای رسیدن به اهداف خود با تمام توان ایستاده گی می کند. هیچ کسی هیچ صلاحیت شخصی ندارد. ما شتاب نداریم وسعی داریم اوضاع به کشمکش مسلحانه نرود. هرگاه دولت از تحمل و دقت و از تدبیر سیاسی کار نگیرد و بخواهد از زور کار بگیرد پاسخش بسیار شدید خواهد بود. هر زمانی که پیشنهادات یازده گانه عملی شد مساله حل می شود. یک نفر نمی تواند همه کاره باشد مانند ملک پدری و دیگران هیچ کاره باشند. فراموش کرده اندکه عصر عبدالرحمن نیست و قرن بیست و یک است.