-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۳, پنجشنبه

کمپ روسیه


پاکستان تودی به نقل از یک کارشناس چین در امور بین المللی نوشت که چین و روسیه در حل صلح آمیز اوضاع در منطقه و افغانستان می توانند نقش تعیین کننده ایفا کنند.
کارشناس چینی سپس به گفت وگو های سه جانبه بین چین، روسیه و پاکستان به عنوان اعضای سازمان منطقه ای شانگهای اشاره کرده است. از کارشناس چینی که به نام شایدونگ نام برده شده چنین نقل شده است: ظرف چند سال اخیر روابط بین روسیه و پاکستان نزدیک تر شده  و اقدام اخیر امریکا علیه پاکستان این کشور را بیشتر به سوی کمپ روسیه کشانیده است.