-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

هرایالت می تواند شناسنامه خودش را چاپ و توزیع کند

تیم کوچک ارگ زور دایمی برای تحقق طرح های از نوع محمد گل خان مهمند ندارد. طرح امروز غنی حتی در زمان محمد گل مهمند ونادر خان به شکل کنونی نتوانست تحمیل شود. صرفن تا گودال تجزیه یا ساختار فدرالی می تواند جلو برود. حساب کرده اند که بعداً نوبت به مرحله زور می رسد. این زور نه در ید دولت است؛ نه درتوان امریکا و نه در توان دسته جات جزیره ای. این روند سبب شکل گیری تدریجی حکومت مستقل در شمال و غرب می شود. حاکمیت های شمالی و غرب را نمی توان تصرف کرد. وقتی همزیستی و هم پذیری شکسته شود هر حکومت موظف است شناسنامه مورد نظر خود را توزیع کند. سپس نوبت به تصویب قانون اساسی ایالتی می رسد. کشور دقیقاً به همان سو پیش می رود. غنی- اتمر همان گونه که از گلبدین چیزی حصول نتوانست سیاسی کردن شناسنامه و ابزاری ساختن شناسنامه و ایجاد شکاف قومی نیز باعث نجات شان نخواهد شد.