-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۶, یکشنبه

اضطراب کم کم به جان پاکستان افتاده است

دی نیشن در گزارش دیگری گفته است که تاجران افغان و پاکستانی در اسلام آباد مذاکراتی در رابطه به کاهش چشمگیر سطح دادوستد بازرگانی بین افغانستان و پاکستان برگزار کرده اند. اتاق مشترک بازرگانی افغانستان- پاکستان به همکاری مرکز تحقیقات امنیتی پاکستان و Safewrold، سازمان بین المللی مستقل بین المللی مستقر در انگلستان، نشستی را تحت نام «میزمذاکره درامتداد مرزها» به هدف یافتن راه هایی برای تقویت روابط اقتصادی دایر کرده اند. درین نشست اعلام شده است که روابط تجارتی باید از مسایل سیاسی جدا نگریسته شود.
محمد زبیر موتی والا از جانب پاکستان اظهار داشت سطح تجارت بین افغانستان و پاکستان طی دو سال اخیر  از 2.7 میلیارد دالر به 1.2 میلیارد دالرکاهش یافته است.