-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

فاجعه ملی / انتخابات قیاسی

ایجاد توازن اجتماعی اصل اساسی است اما متاسفانه بدون فشار و مقاومت و جنگ حاصل نمی آید.
این اهمیتی ندارد که سازمان ملل متحد، جنرال های امریکایی و سخنگویان محافظه کاران افراطی در ارگ، با اظهاراتی صرفاً رسانه ای از برگزاری انتخابات حرف و حدیث می رانند.  نکته تعیین کننده این است که «مردم» نسبت به نیات این سه مرجع، باور خود را به طور کامل از دست داده اند. از رهبر جهادی تا سیاستگران سکولار، قوم گرا، از جنرالان امریکایی تا مامورین ارشد ملل متحد بالاتفاق می دانند که انتخابات فقط یک نام است؛ ادعا است؛ نمادی از ارزش مدنی نیست؛ زیرا همه بالاتفاق می دانند که چنین تشریفات ظاهری و اداری، مدیریت مغزهای مردم است که فکر کنند انتخابات راه افتاده است. این بحران ملی نیست؛ فاجعه ملی است.