-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

گلبدین: مستر غنی طرفدار واگذاری مناطق خود مختار به طالبان است


نیویورک تایمز: حکمتیار از نظر نیروهای مطرح فردی غیرقابل اعتماد و منفور است.نیویورک تایمز گزارش مشروحی و چند پهلو دربارۀ صلح و مذاکره با طالب نشر کرده و پای گلبدین را عمداً وسط ماجرا کشیده است. 
به نظر نیویورک تایمز، حکمتیار درطی چندین دهه نا امنی در افغانستان، چندین بار اتحاد بسته و اتحاد شکسته شده است. نیویورک تایمز قید کرده است که حکمتیار از جنگجویان مورد توجه سی آی اس علیه اتحاد شوروی بود؛ جنگ سالاری که کابل را لگد مال کرد، نخست وزیری که به ستایش شبکه القاعده پرداخت؛ هم با طالبان از در دوستی پیش آمده و هم با طالبان دشمنی ورزید؛ وی بی شرمانه از عملیات انتحاری علیه نیروهای امریکای پشتیبانی خود را اعلام کرده است.

نیویورک تایمز می گوید که معامله دکترغنی با گلبدین صلحی به میان نیاورده و او همچنان درمیان نیروهای عمده فردی غیرقابل اعتماد و منفور شناخته می شود. به گفته روزنامه، حکمتیار در نتیجه مصالحه با حکومت به عنوان یک نیروی قابل توجه به حساب نیامده اما وی اصرار دارد که می تواند در سامان دهی یک جور آمد سری با طالبان نقش حیاتی داشته باشد. او درمصاحبه ای مدعی شده که وی به عنوان یک میانجی با مولوی هیبت الله آخوند زاده رهبر طالبان رابطه برقرار کرده است.
 حکمتیار روند آشتی با طالبان را پیش برده که براساس آن می شود دربرخی جا ها مناطقی را به عنوان نواحی خود گردان یا ولایات به طور رسمی به آنان واگذار شود. گلبدین مناطق خود مختار را «نواحی امن» لقب داده که بخشی از قلمرو افغانستان باقی می مانند که درعوض، نیروهای نظامی از آن مناطق خارج می شوند. 
گلبدین گفته است که  اقدامی بسیار موثر بوده و مستر غنی هم ازین نظریه حمایت کرده است. اما دپلومات و تحلیگران امور نظامی بدین باورند که درحاضر درسطح خشونت ها کاهش آشکاری به چشم نمی خورد و در رابطه به مصالحه ای گسترده تر کدام چشم اندازی وجود ندارد.