-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

یوروایشیا: آیا پروژه گاز- تاپی اجرایی خواهد شد؟

ایران فرصت تاریخی برای دسترسی به بازار مشترک گاز را از دست می دهد.نشریه یورو ایشیا با اشاره به اجرایی شدن پروژه گاز تاپی به نقل از بسیاری کارشناسان نوشته است که افزون بر خطرات نا امنی وبی ثباتی، پیروزی این پروژه در گرو چالش های جغرافیایی، مالی وفنی و تفاوت اهداف سیاسی کشور های درگیر درین پروژه قرار دارد.

روف محمدوف تحلیل گر امور انرژی درانستیتوت خاورمیانه به این نظر است که هنوز روشن نیست  کدام یک از کشورهای شامل درین پروژه از جمع ده میلیارد دالر هریک چه مبلغی را برای اجرای پروژه هزینه می کنند.

ترکمنستان با مشکلات حاد اقتصادی رو به رو است ودولت ترکنستان در مورد شرایط و مقدار واقعی وامی که قرار است صندوق توسعه عربستان درین پروژه سرمایه گزاری کند بیانیه مبهمی انتشار داده است.

یکی از سه خط لوله صادراتی آن کشور در سال ۲۰۱۶ به وسیله روسیه قطع شد و مشورت در باره نحوه پرداخت ها در زمینه خط لوله دوم با ایران جریان دارد.


کارشناس مسایل انرژی گفته است که ماهیت حمایت عربستان از پروژه تاپی هنوز معلوم نشده است. همچنان مشخص نشده که دولت سعودی یا نهاد های سلطنتی آن کشور درچه سطحی درین پروژه شرکت می کنند.  برای اعمار بخشی از تاسیسات این پروژه در قلمرو ترکمنستان از وام ۷۰۰ میلیون دالری بانک توسعه اسلامی استفاده به عمل آمده است اما در باره وام صندوق توسعه عربستان اطلاعاتی اندکی وجود دارد. توقع می رود بازار فروش گاز طبیعی به حال خود باقی بماند. انتظار می رود که بازار گاز از ۵ تا هشت سال دیگر به همین روال ادامه پیدا کند.

از سوی دیگر رقابت شدید بین کشورهای عمده صادر کننده گاز نظیر روسیه، قطر و استرالیا به هدف دستیابی به بازار درجریان است. درحال حاضر قطر بزرگ ترین صادر کننده گاز به هند و پاکستان است. ایران اگرچه از نظر جغرافیایی با بازار گاز نزدیک است به دلیل فقدان زیرساخت های مورد نیاز و تاسیسات حمل و نقل گاز به بازار مطلوب دسترسی ندارد. موفقیت پروژه گاز تاپی بر پروژه مشترک بلند مدت گاز بین ایران و پاکستان اثرات منفی برجا خواهد گذاشت.
یوروایشیا به نقل از روف محمدوف می نویسد:
ایران درحال از دست دادن فرصت تاریخی برای دسترسی به بازار مشترک گاز است. کمبود خط لوله و نداشتن زیربنای لازم برای انتقال گاز تلاش های آن کشور برای تبدیل شدن به یک بازیگر موثر در بازار را محدود کرده است. این درحالی است که در سواحل جنوب اروپا نیز میدان های بزرگ گاز به تازه گی کشف شده است که زمینه رقابت دایمی با محصولات گاز ایران را در مارکیت های آسیا به وجود آورده است.