-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

خطر جبهه واحد طالب- مجاهد

اگر پاکستان، روسیه، چین وایران موفق شوند تا جبهات جنگی طالب و مجاهد را واحد ساخته و سیستم عمومی جنگ را علیه امریکایی ها به وجود بیاورند،‌ پروگرام جهاد همانند سال های شصت خورشیدی دو باره درمقیاس منطقه و جهان توسعه پیدا می کند. شاید امریکایی ها و انگلیس ها چنین چیزی را دم حاضر مایه نگرانی ندانند. آن ها اگر مانند شیطان چهارده مقام علم را هم پاس کرده باشند، روال ضد قانونمندی جنگ افغانستان را درک کرده نمی توانند. آن ها سرانجام البته بعد از شکست به خود می آیند، اما صدمه ای که به افغانستان می رسد، سهمناک است.