-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

رهبری اردو و پلیس تصفیه می شود

جنرال میشل فینزل یک مقام ارشد نیروهای ناتو- امریکایی موسوم به «حمایت قاطع» شاهدی داد که پیشرفت دولت افغانستان از امور نظامی فراتر رفته و اکنون فساد و بی کفایتی را آماج گرفته است و دولت کابل مبارزه علیه فساد، خویش خوری را درپیش گرفته و جوانان آموزش دیده وحرفه ای را جایگزین کارکنان سالمند و کم ظرفیت نظامی می سازد. ازین قرار معلوم می شود که تصفیه فرماندهان جنگ پخته ضد طالب وداعش و جایگزین کردن افراد خودی که فقط درس اطاعت کامل از حکومت را فراگرفته و مادونانی بی ضرر در تعمیل اجندای سیاسی به شمار آیند، قدم به قدم درحال عملی شدن است.
جنرال فینزل در مورد قرار داد های لوژستیک وزارت دفاع و پلیس و این که برای کدامیک از خسربره های دکترغنی داده شده است، لب از لب تکان ندادو همچنان در مورد سن و سال چند سفیر کروکور و تاریخ زده از جمله کاکای غنی در مسکو گوش خود را به کری زد.