-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۷, یکشنبه

تاکتیک- پروسه انتخاباتی دکتر غنی

دکتر غنی در گفت وگو با ناصر خان جنجوا مشاور امنیت پاکستان یک بار دیگر با تکرار آرزو های عبث و تاریخ زده، از شاهد خاقان عباسی نخست وزیر آن کشور دعوت کرد تا به کابل بیاید تا گفتمان در مورد صلح در سطح "دولت با دولت" آغاز گردد.  همه جناح ها و دولت ها به یقین می دانند که شعار صلح یک بازی سیاسی برای پیشبرد جنگ های بزرگ تر و طولانی تر است، اما این نام یک رویکش کثیف درخدمت اهداف کثیف تر است. بین تروریزم و ضد ترورریزم هرگز متارکه ای به وجود نخواهد آمد.