-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۱, دوشنبه

واشنگتن پست: انتونی کوردسمان ناظر امور در مرکزمطالعات استراتیژیک و بین المللی می گوید: امریکا سرگرم انجام یک ماموریت نا ممکن در افغانستان است. 
ستیفن بیدل استاد علوم سیاسی و مسایل بین المللی در دانشگاه جورج واشنگتن گفت امریکایی ها به جنگ دلچسپی ندارند و از همین رو ترمپ  همان گونه که خودش مایل است جنگ را هدایت می کند حرکتی که غیرضروری و نا مناسب است.