-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

گلبدین اذان بی موقع می دهد

گلبدین هم با انتخابات نا عادلانه پیشاپیش به ستیزه برخاسته است. او با چی چیزی مخالفت نکرده است؟ او در حقیقت با جنبش ملی، حزب وحدت و جمیعت آماده جنجال آفرینی می شود.
 
 سخنان پیشگیرانه گلبدین مستقیم ثمره دستورات غنی- اتمر است. از همین حالا گویی بخشی از مسوولیت جلوگیری از مقاومت نیروهای مخالف گذشته گرایی و تقلب را به گلبدین سپاریده اند. او با دست خالی فقط  فضا را به نفع گذشته گرایان مساعد می کند.