-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

حکومت به تمدید قدرت آماده گی می گیرد

قوماندان الماس و جنرال جرئت پادشاهان انتصابی جدید اند.یافته های «گزارشنامه افغانستان» نشان می دهد که حکومت غنی- اتمر به همکاری دکترعبدالله با هزینه های بسیار سنگین اپراتیفی، کار سبوتاژی موفقانه ای را علیه اردوگاه ضد طالبان و سرکوب هرنوع مقاومت علیه برنامه تحمیلی بعدی دربحث توزیع شناسنامه و انتخابات به انجام رسانیده اند. حکومت درمرحله اول تلاش دارد وضع امنیتی را به حدی وخیم بسازد که همه از خیر برگزاری انتخابات بگذرند.

براساس اطلاعات موجود، از ابتدای روی کار آمدن دکترغنی، گسترۀ «شمالی» آماج عملیات چند جانبه سبوتاژی و کار سیاسی بوده است. معامله های پیچیده ای در جریان است. تا کنون حکومت توانسته است با روی صحنه آوردن قوماندان الماس در برابر شبکه های جمیعت و شورای نظار- نیروهای مدعی قدرت بیشتر بازمانده از دوره مقاومت در پهندشت شمالی- را از رده خارج کند. تصفیه و سرکوب حلقه های شورای نظار از سوی سالم الماس به شدت در جریان است.

اما مهم ترین انکشاف جدید آن است که گفته می شود تیم ارگ به هدف تمدید قدرت پس از پایان موعد ریاست جمهوری غنی، به طور قطع برنامه ریزی کرده است و قصد دارد با بالا کشیدن جنرال جرئت در سطح معاونت اول  ریاست جمهوری در تعییات بعدی، منازعات آتی را مدیریت کرده و بر اقتدار و قدرت نمایی جمیعت و شورای نظار برای همیشه غلبه کنند. منابع خصوصی بدین باور اند که ارگ پشتوانه حکومت بلخ را تا اندازه زیادی ضعیف کرده است. هرچند تلاش های جرئت در شمال شکست خورده اما از همین اکنون پلاکارد های بزرگی از عکس های جنرال جرئت حق و ناحق و بدون کدام توجیه و توضیح در گوشه و کنار کابل افراز شده است. منابع رسمی تا کنون هرگز حاضر به ابراز نظر درین باره نیستند و احتمال می رود درستی یا نا درستی این مساله به زودی معلوم شود.