-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۰, یکشنبه

نبردی که به چشم دیده نمی شود

گزارش هایی در دست است که جبهه مقاومت بخش اعظم فعالیت های خود به هدف استمرار جنگ های اجتناب ناپذیر در آینده زیر زمینی ساخته است.
 در شمال نبرد بی امان درشعاع یک جنگ منطقه ای در پیش است و سعی می شود زیر لنگر درهم شکننده دپلوماسی مذاکره و عملیات مخفی، مانعی که از سوی فرماندهان جمیعت و جنبش در آن مناطق وجود دارد خرد و آرد شود. این عملیات در حال انجام است اما گستره جنگ مخفی از استقامت تاشکند به سوی شمال نیز بسیار با قدرت و لجاجت آغاز شده است. آشتی دهی ازبکستان و تاجکستان در واقع به مثابه چپه کردن کوه های عظیم بود اما ارگان های اطلاعاتی روسیه به انجام این کار موفق شده اند. تاجیک های افغانستان از نظر کارآمدی جنگ چریکی وبی پایان، پیشقراول تمام نیروهای دیگر درافغانستان است. نشانه های یک نا ممکن کم کم رؤیت شده است: اتحاد طالبان و تاجیکان.