-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

طراح حمله خونبار به مسجد امام زمان که ظاهرن دستگیر شده آیا غرغره می شود یا آزاد؟ فاجعه مملکت ازین دانسته می شود که هیچ کسی به این سوال پاسخی داده نمی تواند.