-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۹, شنبه

میراث مارشال فهیم چیست؟

تردیدی نیست که از مارشال فهیم، ثروتی که از هر طرف قبضه کرد برای اخلافش باقی مانده است. اما یادتان باشد که این ثروت در آینده منبع جنگ های خونباری بین میراث خوران خواهد بود. 
یکی از میراث های شوم دکترعبدالله، یونس قانونی و مارشال فهیم این است که امروز در شرایطی که بیداری هویتی مبتنی بر عدالت طلبی، دموکراسی و هم پذیری شعار داده می شود، به نسل نو در لیسه امیر حبیب الله خان کلکانی از طریق کتب درسی  تعلیم داده می شود که « بچه سقاء و دیگر اعضای گروهش دزد، راه گیر و خائن بودند و غازی سردار محمد نادر خان ملت را از شر آن رهزنان و غاصبان نجات داد.» عقربه زمان به خاطر رسیدن به مقام و پول و خس دزدی در پیشانی این سه نفر متوقف شد. آنانی که از فهیم گپ می زنند کسانی اند که از جیفه های دنیا کم وبیش برای شان چکیده یا آن که مطلق از قضایا نا آگاه اند.