-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

این حکومت نیست، بوجی تروتیل است
به عوض طالب، تو چرا ارگ را بند انداخته ای؟


امتیازات وافتخاراتی را که دکترغنی به طالبان جدا کرد، مطلق قومی است.  با آن هم، این فیصله درصورتی که پاکستان، روسیه و قسما ایران آن را تصویب کنند، علی رغم پیچ وخم های بسیار، یک میکانیزم اولیه را برای مذاکره در باره جزئیات این طرح سبب خواهد شد. پس این نتیجه به دست می آید که دم ودستگاه بی ریشه کنونی در ارگ که ظاهرا درغیاب و برخلاف مصالح «قوم پشتون» بر امکانات قدرت قبضه کرده، گور خود را گم کند. این دسته دیسانت شده، چوبی است که لای چرخ یک توافق عمومی درافغانستان گذاشته شده، این دسته، بین طالبان و نیروهای ضد طالبان، حائل بی ضرر نیست؛ بوجی تروتیل است، توموری است که با گذشت هر روز عفونی تر می شود.


این که دکترعبدالله ازین حاتم بخشی خوشحال است ولب می لیسد؛ یا خلیلی و سرور دانش آن چنان غرقه درتوهم شده اند که طالب آن ها را تاج سر خود قبول خواهد کرد؛ درامرنجات افغانستان کمترین ارزشی ندارد.
 اگر حکم قضا برین رفته است که راهی جز گذاره بین سیاه و سفید وجود ندارد، معقول ترین راه این است که اردوگاه ضد طالبان به طور مستقیم با طالبان و پاکستان وارد مذاکره و جور آمد شوند. یک دلیل قاطعش این است که طالبان، تیم دیسانتی ارگ را غاصب حق وامتیازات «مجاهدین امارت اسلامی!» می داند.


این دسته، درواقع به نماینده گی از نیروهای ضد طالبان گپ می زند. مثل این است که ضد طالب کور وکر است و این آقا از نام شان با هرکه بخواهد معامله کند. به قول گورگی «زخم روی گردن» نیروهای ضد طالبان نیز هست. دکترغنی زمانی که بسته پیشنهادی به طالب تقدیم می کند، به طور خود کار، حضور خود را درین دادوستد به صفر ضرب می زند. ( پس تو چه کاره هستی؟) اگر آن همه حقوق و امتیازات برای طالب مشروع است، پس تو به غیر از چرخیدن دریک خلاء ( پا درهوا) در کجای معادله ایستاده ای؟  یکسو شو که راه صاف شود.