-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

اسامی داوود سرانجام فهمیده است که بازی طور دیگر است!

خبر می رسد فردی به نام داوود که فرقه توطئه کلاه گشاد ولایت بلخ بر سرش نهاده بودند، درین روز ها از سران فرقه رنجیده خاطر شده است و دم حاضر انتباه داده است که دکترعبدالله پیشکار اداری دکتر غنی در امور بلخ در باره عاقبت این کش و گیر و تصمیم نهایی دولت کدام معلوماتی به وی نمی دهند. حتی درصورت حذف شدن از معامله تهدید کرده است که سرپوش از روی «حقایق!» بر می دارد.گویا والی فرضی تازه فهمیده است که یک نان چند فتیر است.