-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۴, شنبه

آتشفشان بلخ چه گونه از قهقهه افتاد؟

دکترغنی می تواند ادعا کند که به کمک امریکا واروپا، گردن سرکشان محلی را نرم می کند اما قطعاً قادر نیست بیمه کند که تا چی وقت؟بین ارگ و بلخ صرفاً یک معامله نا برابر جنس به جنس صورت نگرفته، بلکه شکست سیاسی غیرقابل جبرانی پیش آمده که درمقایسه با شکست خفت بار درکنفرانس بن، ده مرتبه فربه تر است.

درازاء قطع تبلیغات علیه دولت و کوچیدن از مقام ولایت بلخ، این امتیازات سخت استحقار آمیز از سوی دولت به عطا محمد نور داده نشده ( درنظر گرفته شده) که مشروط به مصادره به لغو خواهد بود:
میرویس بلخی: وزیر معارف ( بدون کمترین ارزش. نصاب تعلیمی دوره نادر خان در تمامی مکاتب خود به خود نافذ است. فقط معاش، دریشی ونکتایی، چند بادیگارد و موترش حلال!)
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث  ( اداره ای فاقد هیچ صلاحیتی به درد بخور؛ یک ماه معاش و موترش حلال وبس!)
موج سخنرانی ها به خاطردفاع از منافع راهبردی مردم تحت چه شرایطی یک باره دود شد؟  درپس صحنه چه اتفاقی ترسناک اپراتیفی، کارساز و درهم شکننده پیش آمده بوده است که آن آتفشانی که هفته دو روز به سوی آسمان زبانه می کشید و به روی ارگ از خشم و شاخ و شانه کشی قهقهه میزد، یک باره خموشی گرفت؟
اولتیماتومی مقاومت ناپذیر؟ دهشت حیثیتی، مرگ و مصادرۀ کامل دارایی ها؟
پاسخ این سوال درحبس عطا نور و مرکز است. چیز هولناکی باید باشد که نه قابل گفتن برای عطا نور و غنی و نه توان شنیدنش برای کسانی است که همچو رودباری در دفاع از مقاومت تاریخی به حرکت در آمده بودند. دور اول بازی به نفع غنی و گذشته گرایان خاتمه یافت اما تمام نشده است. چه می توان گفت؟ شاید بازی جدید تمام پنبه هایی را که غنی وامریکا رشته کرده اند؛ دو باره پنبه کند.