-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۳, جمعه

سقوط عطا نوراین چنین به ساده گی؟چیز هایی باید در جریان باشد.

در بیست و چهار ساعت پسین اکثر ناظران باورمند به جبهه «مقاومت» استراتیژیک برای عدالت، فاتحه سیاسی عطا نور را خوانده اند. به نظر می رسد کارت اصلی هنوز رو نشده و همه چیز درابهاماتی چند لایه در پیچیده است.

رخ دیگرمساله را هم باید دید. کم نظری عطا نور نسبت به افکار جماعت گسترده ای از مردم، انحراف درمحاسبه سیاسی است که تبعات تباه کننده دارد. اشتباه دوم عطا این بود که حدود بده وبستان با ارگ را حتی از مذاکره کننده های جمیعت مخفی نگهداشته است.

یک سیاستگر گاهی درشرایطی گیرمی افتد که ریسک بیان جزئیات آن، خطرناک تر از معامله ای است که انجام داده است. اما نادیده گرفتن نیروهایی که حضور سیاست ورز را بیمه می کند، ممکن است همه چیز را معکوس بسازد.

ساده لوحی است اگر این موضوع را از نظر بیاندازیم که ابعاد خارجی بازی در محور بلخ، گسترده تر از اجندای ارگ و حکومت محلی بلخ است. عطا قطعا بدون مشوره با متحدان منطقه ای به خلع سیاسی و اعتباری خود رضا نمی داد.
 باید منتظر حوادث بعدی ماند.
عطا روی خط گسل ایستاده نبود که حداقل امکان سریع پریدن به چپ یا راست در آن متصور است، اما پای عطا روی ماین بود که لحظه انفجارش نا معلوم، و در صورت انفجار، هیچ فرصتی برای پریدن به چپ یا راست وجود ندارد.

کدام مرجع خارجی باید هزینه مالی و لوژستیکی مقاومت سخت گیرانه تا خط آخر را تامین کند؟
احتمال دارد تعاملی در سطح کشورهای منطقه و امریکا در جریان باشد. آوردگاه شمال، سرنوشت همه را رقم خواهد زد. از همین جاست که درقضاوت خود نسبت به شکست یا انحراف عطا نور یک اندازه از احتیاط کار گرفته شود.