-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه

مصالحه با طالب، طرح یک اقلیت سیاسی است؛ حتی ادغام درجماعت پشتون نیست


مصالحه با طالب، مصالحه با مردم افغانستان نیست. حتی مصالحه طالب با جماعت امروزی پشتون از امکان به دور است. سه چهارم مردم افغانستان با آن ها در جنگ اند. دو سوم مردم در مرحله اول با آنان خانه به خانه و ولایت به ولایت جنگیده اند. این جنگ ماهیت دایمی به خود گرفته است.
طالب یک پروژه ای شکست خورده است. جوشکاری آن ها در جامعه کنونی افغانستان درتوان هیچ نیرویی نیست. آن ها فقط  در سطح بسیار کوچک ممکن است در بافت قومی شان صرفا درمناطق دور دست، نه شهری، جذب شوند. ایجاد سقف سیاسی و دعوای حقوق فراگیر و دایمی برای یک شبکه علنا تروریستی نه برای نسل حاضر قابل پذیرش است، نه برای نسل فردا.  تاریخ مصالحه با آنان درچوکات جغرافیایی به نام افغانستان سپری شده است. چسبانیدن آنان در نظام مشارکتی سیاسی یا سکتور های امنیتی ( آن هم براساس فارمول غلط به هربهای ممکن) تحقق یافتنی نیست.