-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۷, سه‌شنبه

فرعون های کوچک تخار، فعلاً به فتح تان بخندید!

 به آسمان نگاه کنید؛ طوق لعنت از بهر شما کافر اندرونان درچرخش است.درتخار، مردی دست از جان شسته، بند در گردن افکنده، کارش به جایی کشیده بود که پیش چشم زن و فرزند درمانده تر از خودش، مرگ واقعی خود را به درگاه غاصبان دولتی به نمایش می آورد.

 دیدن آن کودک گریان در دو قدمی پدر، توان سوز است و بر دوزخی گواهی می دهد که یک جماعت ملعون در آن ولا برای مردم بر پا کرده اند. مرد خانواده گویا، در ازاء ترتیبات تئاتر زنده مرگش، طماع داشته که خلایق و حکومت!! شاید بعد از دیدن جسد مرده اش، دل شان بسوزد و زمین «غنیمت» شده و از دست رفته اش را از آن فرعون هم قریه ای اش بستانند و به پاس رشوه زنده گی خودش، به زن و فرزندش سپارند.

به نظر می رسد غرور مرد، تباه شده، از چهار سو به شمول زمین و آسمان امید از کف داده، از همه جا رانده شده و « به دست های خالی وخشک» خودش نگاهی انداخته و یگانه راه احتمالی برای یک گشایش احتمالی را واقعه مرگ خودش قیاس کرده بوده است.

هیهات! زمین شمال برای سلطه داعش و طالب چقدر مساعده شده است. گزارش های دردسترس گزافه نیست که اکثرداعشی ها، مردمان پامال شده ای اند که از سوی فراعنه محلی مرتبط با دولت در به در شده اند و به «جهاد» برخاسته اند.

آن قاضی میرغضب داعش و طالب دریک چنین حالتی، از چه رو نشاید که در جایگاه یک منجیِ عادل ظاهر شود؟
فرعون های کوچک شمال، بچه برقصانید و غصب کنید. به فتح تان بخندید؛ سرشار باشید؛ زیرا آن که می خندد هنوز خبر بد را نشنیده است.