-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

یکی از داعشی های دستگیر شده، پنجشیری است


شماری از مردم از بازداشت دو نفر از طراحان شهری گروه داعش درکابل که مسجد شیعیان را در خیرخانه به خاک و خون کشانیدند، شادمان شده اند. اما شعور اجتماعی درافغانستان نسبت به گذشته بیدار است و اکثر از ناظران ازین که دولت غنی- عبدالله تروریستان را با اشد مجازات برسانند، مطمئن نیستند. آن ها حق دارند؛ زیرا چنین کاری اصلاً نه در دورۀ کرزی و نه در زمان کنونی دیده شده است.
 اما درمورد یکی ازین تروریست ها – اسامی احسان الله- مسئول مرکز جلب و جذب نفرات داعش درکابل باید خاطر جمع باشند که به کیفر می رسد؛ بوالعجبا که موصوف از اهالی پنجشیر بوده و حتی نواسه کاکای فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دوره کرزی است.