-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۵, یکشنبه

عطا دو باره با جنگ ظهور می کند

عطا نور از شوک اولیه شکست بی پیشینه هنوز خارج نشده است. هم درسطح داخل وهم درعرصه رقابت های منطقه ای، هیچ گشایشی به چشم نمی خورد. اوضاع بین روسیه و امریکا رو به وخامت رفته است. عطا دو باره با جنگ ظهور می کند. عطا با حس تلخ شکست نمی تواند تا دم مرگ گذاره کند و همان گونه بمیرد. منتظر فرصت است.
کدام سندی درین رابطه فعلن موجود نیست. مگر در مناظره های آنلاین درشبکه های غربی، یکی از کاربران چنین عبارتی را برای اولین بار استعمال کرد: از نظر روسیه کشوری به نام افغانستان دراصل وجود ندارد، آن جا بخشی از حوزه حیاتی روسیه بوده و خواهد بود. گویا روسیه برای آزادی قلمرو خودش از اشغال امریکا می جنگد!
این نکته ای است که بازتابگر دیدگاه های اطلاعاتی و استراتیژیک است.