-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

بحث ها روی بدیل حکومت داغ شده است

به نظر می رسد که آماده گی های رسمی برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی جدید علیه حکومت غنی- عبدالله درحال اتمام است. تقریبا تمامی نیروهای سیاسی به شمول جناح حامد کرزی با محور حکومت بلخ روی فرآیند اوضاع و اقدامات بعدی تا آستانه ختم دوره کار حکومت کنونی به توافق نزدیک شده اند.
خوشحالی یا اندوه عبدالله در مورد توافق یا عدم توافق احتمالی به مرکزیت مقاومت در بلخ و ارگ هیچ ربطی تعیین کننده به مسایل اصلی ندارد. جمیعت در شرایط کنونی در موقیتی قرار ندارد که در غیاب متحدان سیاسی مشرقی وجنوبی وهمچنان دیگر سازمان های همکار، به طور یک جانبه با حکومت جور آمد کند. دوران جور آمد به سر آمده و اکنون سوال ایجاد یک جایگزین به حکومت کنونی مطرح است.  امریکایی ها ناگزیر اند با مجموعه جریان های سیاسی درچهارچوب ائتلاف جدید به یک تفاهم برسند.