-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

دکترغنی به جای نیش مار، مردم را از دم مار می ترساند


دکترغنی درمحضر شماری از اپرات امنیت ملی گفت که برخی مقام‌ها گزارش‌های استخباراتی/اطلاعاتی ریاست امنیت ملی را جدی نمی‌گیرند.
 این بدعت سیاه نخستین بار است که در زمان حکومت کرزی و غنی دیده شده است. ماهیت امنیت ملی معادل سلامت هستی افغانستان و مبارزه با دشمن کشور تعریف شده است. غنی یک قسمت گپ را می گوید، قسمت باقی مانده اش را قورت می کند. این خودش جای پرسش دارد که او چطور هنوز معتقد نشده است که این نهاد های به ظاهر دولتی که اطلاعات امنیت ملی را زیر می زنند، همه وابسته به پاکستان، ایران و شبکه تروریستی طالبان اند که مشروعیت خود را از شورای امنیت ملی خود دستگاه حاکم می گیرند و بخشی از بدنه اجرایی سکتور امنیتی به شمار می روند. غنی به جای آن که چشمه اصلی را بخشکاند، سعی بر انحراف شعور اجتماعی دارد. تو که خیلی دلچسبی داری که « سرقوماندان اعلی» خوانده شوی چطور به خود و به وجدان خود قناعت داده ای که همان «نهاد ها» بی دغدغه به کار شان ادامه بدهند و هر خیانتی که می کنند بکنند، مشروط براین که درحمایت از سیطره یک حلقه (مصادره کننده مشروعیت) قرار داشته باشند که دور حکومت رو به پایان است و در دسیسه ای که برای تمدید حکومت درحال سازماندهی است، سهم وطن پرستانه !! خود را ادا کنند.