-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

چرا نفوس شماری فضایی؟

امریکا که چنان ابزارهای فوق حساس فضایی را به هدف نفوس شماری درافغانستان درخدمت دکترغنی می گذارد، چرا نیمی از همان تکنالوژی را به خاطر رد گیری، کشف و اضمحلال دسته جات همیشه سیار انتحاری داعش و طالب در کابل و فراه و دیگر جا ها به کار نمی گیرد؟ 
اصلن چه اتفاق افتاده که امریکا و غنی به فکر اختراع یک آمار جدید نفوس در افغانستان شده اند که حتی سازمان فضایی ناسا را برای اثبات یک دروغ شاهد می گیرند؟ هرگاه شناسنامه های برقی از چنگ گروگان گیران ارگ آزاد شده و توزیع آن به اتمام برسد، نفوس افغانستان خود به خود مشخص می شود. این ها برای یک انتخابات غلط، راه های غلطی را در پیش گرفته اند. اما دانسته باشند که این بار گوسفند های امرخیل به هیچ کسی خدمت نخواهد توانست.