-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

امید است توافق سیاسی استاد عطا، باخت سیاسی نباشد

توافق جدید بین جمیعت و ارگ نیز شکسته خواهد شد.
جمیعت اسلامی زیرکی سیاسی به کار برد و صلاحیت امضای توافق نامه با حکومت را به استاد عطا واگذار کرد. بدین ترتیب، نقش تاریخی و سیاسی عطا را بیشتر تقویت کرد. این یک گام به پیش!
اما توافق نامه بین عطا و ارگ هرگاه به تقسیم کوتاه مدت چند وزارت، سفارت وولایت خلاصه شود، معادله را به نفع ملت تغییر نخواهد داد و آفت تاریخی بدتری را سبب خواهد شد.

تجربه اثبات کرده که کرنش ارگ، جنبه وقت کشی دارد. ارگ، هرگز از خطوطی که برای خود و برای حریف سیاسی خویش تعیین کرده، درعمل به نفع حریف عدول نخواهد کرد؛ یعنی ممکن است جای عبدالله را یک کس دیگری بگیرد؛ مگر هیچ گاه مشارکت واقعی ایجاد شدنی نیست. خیلی احتمال دارد که ارگ برای تیمارداری از جنبش ملی و شقه کردن «شورای نجات» با گروپ دولتی جنبش نیز سرگرم دادوستد باشد و این فکر منفی را القا کند که عطا وجمیعت غم خود را خوردند و پروای متحدان خود را ندارند و بهتر است شما هم درهمان خط تعامل گام بردارید. این احتمال نیست؛ امری صد درصدی است.

ارگ به توافق سیاسی نمی اندیشد. چنین توافقی با حضور جان کری هم حاصل آمده بود اما دیدیم که حتی به بهای آتش بازی قومی آن را زیر پا کردند. دلیلش قاطع و روشن است: گذشته گرایان به چنین چیزی اعتقاد ندارند؛ فقط روی فشارهای امریکا و هراس از یک خیزش عظیم به چنین کاری بر روی کاغذ سر تکان داده اند. فکر می کنند مشارکت ملی، اسباب زوال قدرت سنتی خواهد شد.
جزئیات توافق اگر با بیانیه های سه ماه اخیر عطا نور متفاوت یا در چهارچوب یک معامله محدود در سطح یک سازمان سیاسی صورت گرفته باشد؛ دلسردی می آورد و برای ایجاد و حفظ اقتدار سیاسی در آینده کدام فایده ای چشمگیر نخواهد داشت.
بحث کلیدی، چه گونه گی توزیع شناسنامه برقی و ترکیب حکومت جدید است. اما مسلم است که تیم غنی- عبدالله با تمام قوا سعی در تقویت گلبدین برای انتخابات پارلمانی دارند. این توافق جدید نیز مثل توافق قبلی زیر پا خواهد شد.