-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

حکومت، ادبیات نفرت را ولایت به ولایت گسترش می دهد

صلح پروژه یی شده است برای مرحلۀ بعدی جنگ، انحصار، استبداد و سرکوبگرى بيشتر. اشرف غنى: "از صلح بین الافغانى حمایت کنید تا طالبان را قانع بسازیم که گفتگو کنند، بخاطر صلح از تمامی فرصت ها استفاده خواهیم کرد".

احمدولی مسعود: نه برنامۀ حکومت اشرف غنی برای صلح است، نه طبعیت وی، نه سیاست وی، نه گذشتهء وى، و نه هم مأموریت وی. اصلاً سخن اشرف غنی با عملکردش زمین تا آسمان فرق دارد.

صلح پروژه یی شده است برای مرحلۀ بعدی جنگ، انحصار، استبداد و سرکوبگرى بيشتر. برای فرافگنی، حفظ قدرت، فساد، گریز از مسئولیت. برای اغفال جامعۀ جهانی، اغفال افکار عمومی. برای یکسان سازی، قبيله پرستی، تعصب و تبعيض...

ـ اینکه حکومت هرروز تنور سياست تفرقه را بنام قوم، زبان، فرهـنگ، قشر و تبار داغ تر ميسازد، به وسیلۀ مؤتلفين و مأمورین مزدبگیر خود، ادبيات نفرت، خصومت، انتقام جويى و زهـرپاشى را ولايت به ولايت گسترش ميدهـد براى جنگ است نه بخاطر صلح. نيات و نتيجهء بزرگترين دستآورد صلح حكومت طى يكسال اخير مانند آفتاب روشن است.

ـ افغانستان مالک پروسۀ صلح براى خودش نيست، هیچ کس از آن نمیداند، بيشتر قدرت هـاى خارجى دغدغهء منافع خود را دارند، نه صلح درون افغانستان را. 
-رهـبرى اين حکومت در تمامى عمر سیاسی چهـارسالهء خود زمينه هـاى تشديد نزاع داخلى و جنگ منطقهء را فراهـم ساخته است، امروز در آخرين فصل سياسى خود فرصت آوردن ثبات در کشور را براى هـميش از دست داده است.

-آناني كه صداى صلح واقعى را بنا بر هـر دليلى مسكوت نگهداشته اند و در كمال بى عاطفگى از كنار كشته شدن صدهـا انسان و سياست حكومت با شعار پوپوليستى، واهـى اين كه" ما از صلح حمايت ميكنيم"! با برداشت به من چى و بى باكانه ميگذرند، بزرگترين گناه را نزد خداى دانا و جفا را در حق مردم مظلوم اين سرزمين مرتكب ميشوند.