-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۳, چهارشنبه

گراف تلفات انسانی در اردوی ملی و پلیس بالا رفته و تیم حاکم نیز کمترین عنایتی به وضع موجود ندارد و بدون هیچ دغدغه ای به نوازش طالب و ترور مشغول است. یگانه ارگانی که پول زیاد خارجی در آن پمپ می شود، اردوی ملی است و درمیان رهبران اردو حلقاتی فوق العاده فاسد و بی رحم شکل گرفته است که حتی گروه گروه سربازان را در بدل پول به دهان مرگ می دهند. این درست است که جوانان از روی مجبوری و نیاز معاش به صف می پیوندند؛ اما نظم مافیایی برای حلقه حاکم غارتگر در اردو روزی به وسیله میله تفنگ همین لشکر مجبور که غیراز خون خود هیچ وسیله ای دیگر برای زنده ماندن ندارد؛ به هم می خورد.